Pliki do pobrania:

OWS_PC_PRINT_PL

OWS_PC_PRINT_EN

OWDO_PC_PRINT

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PC PRINT
1. OGÓLNE WARUNKI 
2. DEFINICJE 
3. OFERTA I ZAMÓWIENIA 
4. TERMINY I WARUNKI DOSTAW 
5. WARUNKI PŁATNOŚCI I CENY 
6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 
7. GWARANCJA 
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
9. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 
10. INNE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
11. POUFNOŚĆ 
12. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE 

1. OGÓLNE WARUNKI
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest PC Print spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert) z siedzibą w Warszawie, ul. Białoborska 6, 04-668 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0001003682.
1.2 Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez PC Print Spółka z o.o. (zwana w dalszej części OWS PC Print) a Kupującym, w tym również zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu. Treść OWS jest dostępna dla Kupującego przed zawarciem Umowy, na stronie internetowej PC Print www.pcprint.pl.
1.3 Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych takich jak: warunki w umowach, warunki sprzedaży, warunki zakupu, regulaminy lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez Kupującego.
1.4 Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania niniejszych OWS nie są możliwe, chyba że PC Print jednoznacznie wyraził na to zgodę na piśmie. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
1.5 Akceptacja treści OWS przez Kupującego może nastąpić w każdej formie, w szczególności dorozumianej, elektronicznej lub pisemnej. Dla uniknięcia wątpliwości akceptacja treści OWS przez Kupującego ma miejsce również w przypadku, kiedy miał on możliwość zapoznania się z ich treścią. Ponadto uznaje się, że Kupujący zaakceptował treść OWS nawet jeżeli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeżeli Kupujący złożył Zamówienie lub odebrał Towar lub Usługi. W szczególności za akceptację OWS uważa się zawarcie umowy z PC Print lub złożenie zamówienia co jednoznacznie oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi OWS, potwierdza, że są mu znane i że niniejsze OWS akceptuje.
1.6 Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy PC Print i Kupującym.


2. DEFINICJE
2.1 Sprzedający - PC Print spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert), ul. Białoborska 6, 04-668 Warszawa, NIP: 9521501689, REGON: 012733331.
2.2 Kupujący - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
2.3 Termin płatności - dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
2.4 Towar - rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
2.5 Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę i specyfikację zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
2.6 Potwierdzenie Zamówienia – pisemne oświadczenie PC Print o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu.


3. OFERTA I ZAMÓWIENIA
3.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez PC Print mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez PC Print mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie.
3.2 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez PC Print ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że firma PC Print otrzymała zamówienie oraz przyjęła je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże PC Print, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
3.3 Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie niepowołania się na numer oferty, PC Print nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
3.4 Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z PC Print. PC Print zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji.
3.5 Wszelkie doradztwo techniczne ze strony PC Print ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem z tego tytułu po stronie PC Print odpowiedzialności cywilnej.
3.6 Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez PC Print nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
3.7 Warunki sprzedaży takie jak: ceny zakupu, warunki i termin płatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z Kupującym.
3.8 Opis jakości towarów dostarczanych przez PC Print jest wyłącznie i ostatecznie określony w odpowiednich Specyfikacjach.
3.9 Okres związania ofertą każdorazowo jest określony w ofercie i jest liczony od dnia następnego po dniu, w którym oferta została złożona.


4. TERMINY I WARUNKI DOSTAW
4.1 Realizacja Dostawy przez PC Print w uzgodnionym terminie jest uzależniona od terminowego otrzymania przez PC Print od Kupującego wszystkich dokumentów, jak również od spełnienia przez Kupującego uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. W przypadku nieterminowej realizacji powyższych zobowiązań przez Kupującego, termin Dostawy ulega stosownemu przedłużeniu.
4.2 W sytuacji, gdy opóźnienie w Dostawie wynika z działania siły wyższej w tym: mobilizacja, wojna, strajk, lokaut, warunki atmosferyczne, epidemie lub inne podobne zdarzenia, na które PC Print nie ma wpływu termin Dostawy ulega odpowiedniemu przedłużaniu.
4.3 Ponadto w przypadkach opisanych w ustępach 4.1 i 4.2 OWS PC Print jest zwolniony z odpowiedzialności za nieterminową dostawę.
4.4 Roszczenia Kupującego za szkody spowodowane nieterminową Dostawą, jak również roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania Umowy (Dostawy) są wyłączone we wszystkich przypadkach opóźnionych Dostaw, nawet po upływie terminu Dostawy ustalonego przez Kupującego. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność wynika z ustawy i jednocześnie nie może być ograniczona na mocy porozumienia stron.
4.5 Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy wyłącznie w takim zakresie, w jakim firma PC Print jest odpowiedzialna za opóźnienie Dostawy oraz wyłącznie, jeżeli Kupujący uprzednio określił dodatkowy termin Dostawy i zastrzegł, że nie zaakceptuje Dostawy po upływie tego terminu, a ten termin upłynął. Powyższe nie oznacza przeniesienia na PC Print ciężaru dowodu dotyczącego uszczerbku poniesionego przez Kupującego.
4.6 PC Print zastrzega sobie prawo niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący posiada nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec PC Print oraz w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego.
4.7 PC Print ma prawo żądać, aby w rozsądnym terminie Kupujący oświadczył, czy rezygnuje z Dostawy ze względu na jej opóźnienie albo domaga się jej realizacji. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone do końca dnia następującego po dniu, w którym upłynął dodatkowy termin Dostawy, wyznaczony zgodnie z ustępem 4.4.
4.8 PC Print nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
4.9 Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo i ryzyko jego utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu PC Print. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy: dostawa jest na koszt PC Print lub gdy dostawa jest na koszt Kupującego lub jest realizowana transportem Kupującego oraz gdy dostawa jest wysyłana lub odbierana w innym miejscu niż Miejsce Dostawy.
4.10 Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru a przed jego przyjęciem dokonać sprawdzenia każdej przesyłki w szczególności sprawdzić jej stan, jakość, ilość, asortyment, rodzaj rdzenia pod kątem zgodności dostarczanego towaru z zamówieniem jak również to czy w czasie transportu nie nastąpiło uszkodzenie towaru. Kupujący w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobowiązany jest do sporządzenia stosownego protokołu a następnie w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki do zawiadomienia o tych nieprawidłowościach na piśmie PC Print oraz przewoźnika. Podstawą do reklamacji są: protokół niezgodności, protokół szkody, list przewozowy, kopia faktury zakupu. PC Print zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. PC Print nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodności dostawy z zamówieniem, jeżeli zostaną one odkryte i zgłoszone przez Kupującego po przyjęciu przez Kupującego towaru.
4.11 PC Print nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, wady, koszty, itd. powstałe wskutek użycia przez Kupującego na produkcji towaru, w którego dostawie w trakcie jego przyjmowania stwierdzone zostały jakiekolwiek nieprawidłowości i niezgodności względem zamówienia.
4.12 PC Print nie gwarantuje terminu dostawy towaru i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich. Potwierdzenie przez niego terminu wysyłki ma charakter jedynie informacyjny i jego niedotrzymanie nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec PC Print.
4.13 Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w tym do dostąpienia od złożonego w PC Print zamówienia, którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub wyprodukowana na specjalne zamówienie Kupującego. Powyższe dotyczy również Umów zawieranych lub Zamówień składanych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
4.14 Kupujący zobowiązuje się do wybrania całego buforu produktów (w tym folii), wszystkich kodów/indeksów produktów Kupującego znajdującego się na stanie PC Print w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczonym od dat poszczególnych dostaw, jeżeli takie terminy zostały ustalone.
4.15 W przypadku niedotrzymania przez Kupującego warunków opisanych w ustępie 4.12 lub w przypadku nieodebrania przez Kupującego (bez względu na powód) zamówionego towaru Kupujący automatycznie wyraża zgodę na zafakturowanie i wysłanie przez PC Print całości zalegającego towaru. Jednocześnie Kupujący potwierdza, że wysłany i zafakturowany przez PC Print towar zostanie przez Kupującego przyjęty a faktury zostaną opłacone w terminie. Jednocześnie stosuje się zasady określone w ustępie 3.6 niniejszych OWS.
4.16 W przypadku niedotrzymania przez Kupującego zapisów ustępów 4.5 i 4.6 Kupujący wyraża zgodę na zafakturowanie przez PC Print całego nieodebranego towaru.
4.17 PC Print zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż firma PC Print jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
4.18 Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz PC Print. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność PC Print w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PC Print o tym fakcie oraz do współdziałania przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie PC Print jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
4.19 W przypadku, gdy dokonanie uzgodnionej Dostawy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od PC Print, PC Print jest uprawniony do wykonywania Dostaw równorzędnych pod względem jakości i ceny względem zamówionej Dostawy (Dostawy zamienne). O zaistnieniu przypadku niemożności dostawy PC Print niezwłocznie poinformuje Kupującego. Jeśli nie jest możliwe dokonanie Dostawy zamiennej, PC Print ma prawo do odstąpienia od Umowy/ Realizacji Dostawy, o czym poinformuje Kupującego.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI I CENY
5.1 Płatności dokonywane są przez Kupującego wyłącznie na podstawie faktur wystawionych przez PC Print.
5.2 Płatności wynikające z faktur wystawionych przez PC Print są wymagalne w terminie określonym na fakturze. Terminy płatności liczone są od dnia wykonania usługi tj. dnia wysyłki towarów.
5.3 Podane ceny są cenami netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT obowiązujący w momencie Dostawy. Podczas wystawiania faktur w PLN ceny w walucie obcej są przeliczane na PLN według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NPB w dniu wystawienia faktury (tabela C).
5.4 Podawane ceny są cenami loco zakład PC Print zgodnie z warunkami Incoterms 2020 (EXW PC Print).
5.5 W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
5.6 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
5.7 Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PC Print, podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
5.8 W przypadku nieterminowej zapłaty, PC Print jest uprawniony do naliczenia odsetek, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień. Odsetki będą naliczane według stawki maksymalnej wynoszącej dwukrotność odsetek ustawowych zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 481 KC odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą równowartość sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
5.9 Odsetki maksymalne za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
5.10 W przypadku niedotrzymania terminu płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PC Print, oprócz należności głównej oraz odsetek, kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez PC Print uzasadnionych kosztów dochodzenia należności, w tym w szczególności: kosztów wezwania do zapłaty, kosztów usług windykacyjnych, itp.
5.11 Potrącenia zobowiązań Kupującego wobec PC Print, za wyjątkiem uzgodnionego między stronami potrącenia umownego, są wyłączone.
5.12 W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, PC Print ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie towaru.
5.13 PC Print może ustalić dla Kupującego limit kredytowy. Podstawę wyliczenia wysokości limitu będą stanowić dostarczone do PC Print odpowiednie dokumenty (finansowe, majątkowe) oraz inne dane, w tym także informacje o współpracy handlowej. Za zgodą Kupującego PC Print może udostępnić dane finansowe firmie Ubezpieczającej należności w celu ustalenia limitu kredytowego.
5.14 Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia Kupującego nie zwalniają go od terminowej zapłaty należności.
5.15 Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
        5.15.1 Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. (Dz.U.2005 r., nr 133, poz. 1119),
        5.15.2 Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
        5.15.3 Aby korzystać z usługi e-faktura Kupujący musi:
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
• posiadać aktywne konto poczty elektronicznej umożliwiające otrzymywanie poczty email, przy czym o zmianie konta powinien natychmiast poinformować PC Print.
5.16 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
5.17 Wystawienie faktury korygującej jest jednoznaczne z zakończeniem procesu reklamacyjnego lub procedury zwrotu towaru, a także jest oficjalnym potwierdzeniem uzgodnienia warunków uprawniających do korekty. Wystawienia faktury korygującej przez PC Print jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego korekty oraz możliwością obniżenia podstawy opodatkowania w VAT. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wystawionej faktury korygującej Kupujący w ciągu 2 dni poinformuje PC Print o swoich zastrzeżeniach. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 2 dni jest równoznaczne z akceptacją faktury korygującej.


6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
6.1 Dostarczone towary ("Zabezpieczone towary") pozostają własnością PC Print do czasu właściwego zaspokojenia wszelkich roszczeń PC Print przez Kupującego, które to roszczenia wynikają z niniejszych stosunków handlowych.
6.2 W okresie, kiedy PC Print zachowuje prawo własności do Zabezpieczonych towarów, Kupujący nie ma prawa oddawać zabezpieczonych towarów w zastaw lub jako zabezpieczenie. W przypadku zajęcia zabezpieczonych towarów lub innych działań czy interwencji osób trzecich odnoszących się do Zabezpieczonych towarów Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym PC Print na piśmie.
6.3 Sprzedaż Zabezpieczonych towarów przez Kupującego w ramach zwykłej działalności gospodarczej jest dozwolona jedynie w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami oraz pod warunkiem, że Kupujący otrzyma płatność od swojego klienta lub dokona zastrzeżenia prawa własności tak, aby własność Zabezpieczonych towarów została przeniesiona dopiero po dokonaniu zapłaty przez tego klienta.
6.4 Prawo własności PC Print dotyczące Zabezpieczonych towarów nie wygasa w wyniku przetworzenia lub wykorzystania produktu do produkcji w przedsiębiorstwie Kupującego, w którym Zabezpieczone towary są wykorzystywane ("Produkt końcowy"). Własność PC Print dotycząca Zabezpieczonych towarów przechodzi i jest kontynuowana w Produkcie końcowym. PC Print staje się współwłaścicielem Produktu końcowego w takiej części, w jakiej Zabezpieczone towary mają udział w wartości Produktu końcowego.
6.5 Z chwilą zakończenia Umowy, Kupujący ceduje na PC Print roszczenia należne mu z tytułu odsprzedaży (sprzedaży) lub przetwarzania Zabezpieczonych towarów wobec jego klientów w kwocie odpowiadającej roszczeniom PC Print wobec Kupującego z tytułu Dostawy.
6.6 W przypadku, gdy Kupujący nie wykonuje swoich zobowiązań, w szczególności zalega z płatnościami, po upływie terminu, w którym Kupujący zobowiązany jest do usunięcia naruszenia Umowy, PC Print jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy (jeżeli taka Umowa jest), do odebrania Zabezpieczonych towarów. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia PC Print Zabezpieczonych towarów.
6.7 Skorzystanie przez PC Print z zastrzeżonego prawa własności i związany z tym odbiór Zabezpieczonych towarów nie powoduje konieczności wypowiedzenia Umowy przez PC Print. Wspomniane powyżej działania lub zajęcie Zabezpieczonych towarów nie stanowi wypowiedzenia Umowy przez PC Print, chyba, że zostanie to wyraźnie określone przez PC Print.


7. GWARANCJA
Odpowiedzialność PC Print za wady fizyczne jest ostatecznie określona w następujących postanowieniach:
7.1 Opis jakości towaru jest ostatecznie określony w stosownych Specyfikacjach dla każdego produktu. PC Print nie jest odpowiedzialny za wady odnoszące się do cech nie opisanych szczegółowo w specyfikacjach technicznych („Specyfikacje”).
7.2 Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie czy produkt zakupiony w PC Print nadaje się do zamierzonego użytku.
7.3 Kupujący przed dokonaniem wyboru rodzaju produktu powinien przeprowadzić testy aplikacyjne przy użyciu własnych urządzeń oraz w warunkach odpowiadających warunkom produkcyjnym panującym u Kupującego. Jakiekolwiek testy aplikacyjne wykonywane na urządzeniach PC Print nie mogą stanowić podstawy uznania, że dany rodzaj produktu nadaje się do zamierzonego przez Kupującego użytku.
7.4 W przypadku Dostaw produktów, których parametry są niezgodne z opisanymi w stosownej Specyfikacji obowiązującej w momencie przeniesienia ryzyka, PC Print według swojego wyboru albo dokona naprawy, albo ponownie dostarczy towar bez dodatkowych opłat. Firma PC Print uprawniona jest również do odstąpienia od umowy.
7.5 W przypadku, gdy Ponowne wykonanie nie powiedzie się, Kupujący może, bez uszczerbku dla innych roszczeń o odszkodowanie odstąpić od Umowy. Roszczenia z tytułu wad wygasają po dwunastu miesiącach. Niezmienione pozostają zasady prawa odnoszące się do zawieszenia biegu terminów lub ponownego rozpoczęcia biegu terminów.
7.6 Kupujący bez zbędnej zwłoki powiadomi PC Print w formie pisemnej o wystąpieniu wady. Powiadomienie o wadzie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w procedurze reklamacyjnej PC Print.
7.7 Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, nieznacznego zakłócenia użytkowania, normalnego zużycia lub wad, które powstały po przeniesieniu ryzyka i które wynikają z błędnego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich urządzeń produkcyjnych lub zasobów je obsługujących, albo wpływu innych szczególnych zewnętrznych czynników.
7.8 Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
7.9 Zgłoszenie reklamacji, jak również opóźnienie w dostawie towarów z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie powoduje przesunięcia terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury.


8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1 Zarówno w przypadku dostaw organizowanych przez PC Print firmą spedycyjną lub własnym transportem, jaki i dostaw organizowanych przez Kupującego firmą spedycyjną lub własnym transportem Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru a przed jego przyjęciem dokonać sprawdzenia każdej przesyłki w szczególności sprawdzenia jej stanu, jakości, ilości, asortymentu oraz rodzaju rdzenia pod kątem zgodności dostarczanego towaru z zamówieniem jak również to czy w czasie transportu nie nastąpiło uszkodzenie towaru.
8.2 Kupujący w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych czynności dla zabezpieczenia prawa do odszkodowania, w tym sporządzenia stosownego protokołu a następnie w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki zawiadomienia o tym na piśmie PC Print oraz przewoźnika. Podstawą do reklamacji są: protokół niezgodności, protokół szkody, list przewozowy, kopia faktury zakupu.
8.3 PC Print nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, wady, koszty, itd. powstałe w przypadku użycia przez Kupującego na produkcji towaru, w którego dostawie w trakcie jego przyjmowania stwierdzone zostały jakiekolwiek nieprawidłowości względem jego zgodności z zamówieniem.
8.4 W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, to jest takich, które możliwe były do wykrycia dopiero w trakcie eksploatacji, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.
8.5 Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w PC Print. W sposób uzgodniony z PC Print należy dostarczyć:
       8.5.1 Wypełniony Formularz Reklamacyjny (dostępny w Dziale Obsługi Klienta PC Print),
       8.5.2 Kopię faktury zakupu,
       8.5.3 Reklamowany produkt (w przypadku folii na oryginalnych rdzeniach) z oryginalnymi etykietami - w ilości pozwalającej na przeprowadzenie prób u producenta,
       8.5.4 Podłoże z efektem tłoczenia.
       8.5.5 Podłoże, na którym można przeprowadzić próby z produktem.
8.6 PC Print rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy reklamowany towar wysyłany jest do producenta. W takim przypadku ze względu na wystąpienie przyczyn niezależnych od PC Print czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
8.7 Odpowiedzialność PC Print odnosi się wyłącznie do produktu, a nie do konsekwencji wynikających z jego użytkowania. Przed rozpoczęciem produkcji Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie testów i określenia, czy proponowany przez PC Print produkt odpowiada wymaganiom, do których został zakupiony. Jeżeli produkt zostanie użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem reklamacje nie będą uznawane.
8.8 Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli w trakcie odbioru dostawy towaru nie zbadał on dostarczonego towaru i w przypadku wystąpienia wady lub niezgodności dostawy z zamówieniem nie zawiadomił niezwłocznie o tym fakcie PC Print. Kupujący w trakcie odbioru dostawy jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości i rodzaju przyjmowanego towaru z zamówieniem a skutki zaniechania Kupującego w tym zakresie nie obciążają PC Print.
8.9 Odpowiedzialność PC Print nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak koszty produkcji, surowców, przestojów maszyn, transportu, wykonania testów, utraconych korzyści. W szczególności PC Print nie jest zobowiązany do pokrycia strat wynikających z braku nadzoru nad procesem logistycznym, produkcji, kontroli jakości Kupującego lub świadomego produkowania przez Kupującego wyrobów z widocznymi wadami.
8.10 Postanowienia w ustępach od 8.1 do 8.7 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich wad prawnych.
8.11 Roszczenia Kupującego wobec PC Print, w szczególności z tytułu szkód spowodowanych wadami prawnymi, które wykraczają poza zakres lub są odmienne od roszczeń określonych w paragrafach 6 i 7 są wyłączone.


9. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
9.1 Kupujący ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie i przeniesienie własności projektu, logotypów, znaków handlowych, hologramów, narzędzi do tłoczenia i innych elementów uznawanych za twórcze przekazanych PC Print przez Kupującego, bez względu na rodzaj nośnika danych.
9.2 Kupujący zobowiązuje się uwolnić PC Print od wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich.
9.3 Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w tym do dostąpienia od złożonego w PC Print zamówienia, którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub wyprodukowana na specjalne zamówienie Kupującego.


10. INNE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
10.1 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego, z wyjątkiem określonych w niniejszych Warunkach oraz umowie, są wyłączone bez względu na to czy wynikają z odpowiedzialności kontraktowej czy z odpowiedzialności deliktowej.
10.2 PC Print w dobrej wierze oferuje wytyczne i porady dotyczące zastosowań produktów, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zbadania możliwości zastosowania produktu do zamierzonego użytku i jest za to wyłącznie odpowiedzialny. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy PC Print jest świadomy sposobu wykorzystania towarów przez Kupującego.
10.3 W zakresie, w jakim odpowiedzialność PC Print wynikająca z ustępu 9 jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej pracowników, personelu, obsługi PC Print oraz innych agentów i przedstawicieli PC Print.
10.4 W przypadku, gdy Kupujący jest uprawniony do żądania odszkodowania, roszczenia odszkodowawcze wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.


11. POUFNOŚĆ
11.1 Strony Umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony, nie mają prawa przekazywać osobom trzecim dokumentów, wiedzy i informacji, produktów, narzędzi, matryc, próbek, modeli, profili, rysunków, arkuszy danych, rękopisów i innej dokumentacji technicznej, bez względu na rodzaj nośnika danych, lub wykorzystywać takich Informacji do celów innych niż te, które są objęte Umową lub złożonym zamówieniem. Powyższe nie ma zastosowania do Informacji, które w momencie ich otrzymania są powszechnie znane lub były już znane stronie otrzymującej bez zobowiązania do zachowania poufności, lub gdy przekazane zostały przez osobę trzecią lub gdy zostały stworzone przez stronę otrzymującą.
11.2 W przypadku, gdy informacje wymienione w punkcie 11.1 zostały przekazane przez PC Print Kupującemu a Umowa lub realizacja złożonego zamówienia nie doszły do skutku wszystkie przekazane informacje należy bez zbędnej zwłoki zwrócić PC Print. W takiej sytuacji prawo zatrzymania po stronie Kupującego zostaje wyłączone.


12. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
12.1 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy PC Print a Kupującym wynikających z Umowy/Zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby PC Print.
12.2 Wyłącznym prawem właściwym jest prawo polskie