1. Zakres obowiązywania

2. Oferty

3. Warunki dostawy, przejście ryzyka

4.Prawo PC PRINT do dokonywania zamiennych Dostaw

5.Warunki płatności

6.Terminy Dostaw

7. Zastrzeżenie prawa własności

8. Gwarancja (wady fizyczne)

9. Postępowanie reklamacyjne

10. Pozostałe wady prawne

11. Obowiązki Klienta

12. Inne roszczenia odszkodowawcze

13.Poufność

14. Jurysdykcja

15. Prawo właściwe

 

 

1.            Zakres obowiązywania 

1.1          Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do dostaw folii i świadczenia usług, (zwanych dalej "Dostawą(ami)"), realizowanych  na podstawie Zamówienia/Umowy zawartej między PC PRINT a Klientem.

1.2          Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania  niniejszych OWS nie są możliwe, chyba że PC PRINT jednoznacznie wyraził na to zgodę na piśmie.

 

2.            Oferty

2.1          Warunki sprzedaży takie jak: ceny zakupu, warunki i termin płatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z Kupującym.

2.2          Opis jakości folii dostarczanych przez PC PRINT jest wyłącznie i ostatecznie określony w odpowiednich Specyfikacjach.

2.3          Okres związania ofertą każdorazowo jest określony w ofercie i jest liczony od dnia następnego po dniu, w którym oferta została złożona.

 

3.            Warunki dostawy, przejście ryzyka

3.1          Podawane ceny są cenami loco zakład PC PRINT zgodnie z warunkami Incoterms 2010 ("Miejsce dostawy").

3.2          Podane ceny są cenami netto w PLN lub Euro lub USD. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT obowiązujący w momencie Dostawy. Ceny w walucie są przeliczane na PLN według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury.

3.3          Ryzyko (tj. ryzyko utraty rzeczy, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenie towarów) przechodzi na Klienta w Miejscu Dostawy. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku Dostaw na koszt PC PRINT oraz gdy Dostawa jest  wysyłana lub odbierana w innym miejscu niż Miejsce Dostawy (zakład PC PRINT).

 

4.            Prawo PC PRINT do dokonywania Dostaw zamiennych

W przypadku, gdy dokonanie uzgodnionej Dostawy nie jest możliwe, ponieważ PC PRINT nie otrzymał dostaw od własnych dostawców lub jego własne zapasy są niewystarczające do zrealizowania Dostawy, PC PRINT jest uprawniony do wykonywania Dostaw równorzędnych pod względem jakości i ceny względem zamówionej Dostawy. O zaistnieniu przypadku niemożności dostawy PC PRINT niezwłocznie poinformuje Klienta. Jeśli nie jest możliwe dokonanie takiej Dostawy (zamiennej), PC PRINT  ma prawo odstąpienia od Umowy/zrealizowania Dostawy.

 

5.            Warunki płatności

5.1          Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatności wynikające z faktur wystawionych przez PC PRINT są wymagalne w terminie określonym na fakturze. Terminy płatności liczone są od dnia wystawienia faktury.

5.3          W przypadku nieterminowej zapłaty PC PRINT jest uprawniony do naliczenia odsetek według stawki wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

5.4          Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5.5          W przypadku niedotrzymania terminu płatności Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PC PRINT, oprócz należności głównej oraz odsetek, kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez PC PRINT uzasadnionych kosztów dochodzenia należności, w tym w szczególności: kosztów wezwania do zapłaty, kosztów usług windykacyjnych itp. - do wysokości 10 % dochodzonej kwoty.

5.6.         Potrącenia zobowiązań Klienta wobec PC PRINT są wyłączone; dopuszczalne są wyłącznie potrącenia umowne.

5.7.         W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, PC PRINT ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie towaru.

5.8.         PC PRINT może ustalić dla Klienta limit kredytowy. Podstawę wyliczenia wysokości limitu będą stanowić dostarczone do PC PRINT odpowiednie dokumenty (finansowe, majątkowe) oraz inne dane, w tym także informacje o współpracy handlowej.

5.9.       Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:

             1.Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. (Dz.U.2005 r., nr 133, poz. 1119)

             2. Aby korzystać  z usługi e-faktura Usługobiorca musi:

             a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

             b. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej umożliwiające otrzymywanie poczty          

                e-mail, przy czym o zmianie konta powinien natychmiast poinformować PC Print.

             c. formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

 

6.            Terminy Dostaw

6.1          Realizacja Dostawy przez PC PRINT w uzgodnionym terminie jest uzależniona od terminowego otrzymania przez PC PRINT od Klienta wszystkich dokumentów,  jak również od spełnienia przez Klienta uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań.  W przypadku nieterminowej realizacji powyższych zobowiązań przez Klienta, termin Dostawy ulega stosownemu przedłużeniu, jak również PC PRINT jest zwolniony z odpowiedzialności za nieterminową dostawę.

6.2          W sytuacji, gdy opóźnienie w Dostawie wynika z działania siły wyższej, takiej jak mobilizacja, wojna, zamieszki lub podobne zdarzenia np. strajk lub lokaut, warunki atmosferyczne itp. termin Dostawy  ulega odpowiedniemu przedłużaniu.

6.3          Roszczenia Klienta za szkody spowodowane nieterminową Dostawą, jak również roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania Umowy (Dostawy) są wyłączone we wszystkich przypadkach opóźnionych Dostaw, nawet po upływie terminu Dostawy ustalonego przez Klienta. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadkach gdy odpowiedzialność wynika z ustawy i jednocześnie nie może być ograniczona na mocy porozumienia stron.

6.5          Klient ma prawo odstąpić od Umowy w takim zakresie, w jakim PC PRINT jest wyłącznie odpowiedzialny za opóźnienie Dostawy, a ponadto jeżeli dodatkowo Klient uprzednio określił termin Dostawy i zastrzegł, że nie zaakceptuje Dostawy po upływie tego terminu i ten termin upłynął. Powyższe nie oznacza przeniesienia ciężaru dowodu dotyczącego uszczerbku poniesionego przez Klienta.

6.6          PC PRINT zastrzega sobie prawo niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku gdy Klient posiada nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec PC PRINT oraz w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego.

6.7          PC PRINT ma prawo żądać aby w rozsądnym terminie Klient oświadczył czy rezygnuje z Dostawy ze względu na jej opóźnienie czy domaga się jej realizacji. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno być złożone nie później niż z upływem jednego dnia od dnia upływu dodatkowego terminu Dostawy, wyznaczonego zgodnie z pkt 6.5

 

7.            Zastrzeżenie prawa własności

7.1          Dostarczone towary  ("Zabezpieczone towary") pozostają własnością PC PRINT do czasu właściwego zaspokojenia wszelkich roszczeń PC PRINT wobec Klienta, a które to roszczenia wynikają z niniejszych stosunków handlowych.

7.2          W okresie, kiedy PC PRINT zachowuje prawo własności  do Zabezpieczonych towarów, Klient nie ma prawa oddawać  Zabezpieczonych towarów w zastaw lub jako zabezpieczenie. W przypadku zajęcia Zabezpieczonych towarów lub innych działań czy interwencji osób trzecich odnoszących się do Zabezpieczonych towarów Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym PC PRINT na piśmie.

7.3          Sprzedaż Zabezpieczonych towarów przez Klienta w ramach zwykłej działalności gospodarczej jest dozwolona jedynie  do klientów i pod warunkiem, że Klient otrzyma płatność od swojego klienta lub  dokona zastrzeżenia prawa własności tak, aby własność Zabezpieczonych towarów została przeniesiona  dopiero po  dokonaniu zapłaty przez tego klienta.

7.4          Prawo własności  PC PRINT dotyczące Zabezpieczonych towarów nie ulega unicestwieniu w wyniku  przetworzenia   lub wykorzystania produktu do produkcji w przedsiębiorstwie  Klienta, w którym Zabezpieczone towary są wykorzystywane ("Produkt końcowy"). Własność PC PRINT dotycząca Zabezpieczonych towarów przechodzi i jest kontynuowana w Produkcie końcowym; PC PRINT  staje się współwłaścicielem Produktu końcowego w takiej części, w jakiej Zabezpieczone towary mają udział w wartości Produktu końcowego.

7.5          Z chwilą zakończenia Umowy, Klient ceduje na PC PRINT roszczenia należne mu z tytułu odsprzedaży (sprzedaży) lub przetwarzania Zabezpieczonych towarów wobec jego  klientów, w kwocie odpowiadającej roszczeniom PC PRINT wobec Klienta z tytułu Dostawy.

7.6          W przypadku, gdy Klient nie wykonuje swoich zobowiązań, w szczególności zalega z płatnościami, po upływie rozsądnego terminu, w którym Klient zobowiązany jest do  usunięcia naruszenia Umowy, PC PRINT jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy i do odebrania Zabezpieczonych towarów; Klient jest zobowiązany do zwrócenia PC PRINT Zabezpieczonych towarów.

7.7.         Skorzystanie przez PC PRINT z zastrzeżonego prawa własności i związany z tym odbiór Zabezpieczonych towarów nie powoduje konieczności wypowiedzenia Umowy przez PC PRINT; wspomniane powyżej działania lub zajęcie Zabezpieczonych towarów nie stanowi wypowiedzenia Umowy przez PC PRINT, chyba, że zostanie to wyraźnie określone przez PC PRINT.

 

8.            Gwarancja jakości (wady fizyczne)

Odpowiedzialność PC PRINT za wady fizyczne jest ostatecznie określona w następujących postanowieniach:

8.1          Opis jakości folii jest określony ostatecznie w stosownych Specyfikacjach dla każdej folii. PC PRINT nie jest odpowiedzialny za wady odnoszące się do cech nie opisanych szczegółowo w specyfikacjach technicznych („Specyfikacje”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie czy folie nadają się do zamierzonego użytku. Klient przed dokonaniem wyboru rodzaju folii powinien przeprowadzić testy aplikacyjne przy użyciu własnych urządzeń oraz w warunkach odpowiadających warunkom produkcyjnym panującym u Klienta. Jakiekolwiek testy aplikacyjne wykonywane na urządzeniach PC PRINT nie mogą stanowić podstawy uznania, że dany rodzaj folii nadaje się do zmierzonego przez Klienta użytku.

8.2          W przypadku Dostaw folii, których parametry są niezgodne z opisanymi w stosownej Specyfikacji ("Wada materiałowa")  obowiązującej w momencie przeniesienia ryzyka, PC PRINT według swojego wyboru albo dokona naprawy, albo ponownie dostarczy towar bez dodatkowych opłat ("Ponowne wykonanie "). PC PRINT uprawniony jest również do odstąpienia od umowy.

8.3          W wyniku Ponownego wykonania nie rozpoczyna się po raz kolejny bieg  terminu, o którym mowa  w punkcie 8.4.

8.4          Roszczenia z tytułu wad wygasają po dwunastu miesiącach. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego przewidują inny okres odpowiedzialności.   Niezmienione pozostają zasady prawa odnoszące się do zawieszenia biegu terminów, lub ponownego rozpoczęcia biegu terminów.

8.5          Klient bez zbędnej zwłoki powiadamia PC PRINT w formie pisemnej o wystąpieniu wady. Powiadomienie o wadzie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w procedurze reklamacyjnej                                                                      PC PRINT.

8.6          W przypadku, gdy Ponowne wykonanie nie powiedzie się, Klient może, bez uszczerbku dla innych roszczeń o odszkodowanie (pkt 13.), odstąpić od Umowy.

8.7          Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, nieznacznego zakłócenia użytkowania, normalnego zużycia lub wad, które powstały po przeniesieniu ryzyka i które wynikają z błędnego lub niedbałego obchodzenia się z przedmiotem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich urządzeń produkcyjnych lub zasobów je obsługujących, albo wpływu szczególnych zewnętrznych  czynników, które nie zostały przewidziane w Umowie.

8.8          Wyłączone zostają wszelkie roszczenia Klienta o zapłatę odszkodowania, z wyjątkiem przypadków kiedy obowiązek zapłaty odszkodowania wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Rękojmia zostaje wyłączona.

8.9.         Zgłoszenie reklamacji, jak również opóźnienie w dostawie towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta nie powoduje przesunięcia terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury.

 

9.          Postępowanie reklamacyjne

9.1.         W przypadku wysyłek firmą spedycyjną, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie transportu nastąpiło uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności dla zabezpieczenia prawa do odszkodowania, w tym zażądać sporządzenia przez przewoźnika stosownego protokołu szkody, a następnie zawiadomić PC PRINT  w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od przewoźnika. Podstawą do reklamacji są protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury zakupu. Dalsze postępowanie ustala się z PC PRINT.

9,2.         W przypadku odbioru własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzenie ilościowe i jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

9.3          W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, to jest takich, które możliwe były do wykrycia dopiero w trakcie eksploatacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.

9.4          Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w PC PRINT.  W sposób uzgodniony z PC PRINT należy dostarczyć:

1) Wypełniony Formularz Reklamacyjny (dostępny w Dziale Obsługi Klienta PC PRINT)

2) Kopię faktury zakupu

3)Reklamowaną folię, na oryginalnych rdzeniach i z oryginalnymi etykietami - w ilości pozwalającej na przeprowadzenie prób u producenta;

4) Podłoże z efektem tłoczenia;

5) Podłoże, na którym można przeprowadzić próby z folią.

9.5.         PC PRINT rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów, z wyjątkiem sytuacji kiedy reklamowany towar wysyłany jest do producenta. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od PC PRINT czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

9. 6.        Odpowiedzialność PC PRINT odnosi się do produktu, a nie do konsekwencji wynikających z jego użytkowania. Przed rozpoczęciem produkcji Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie testów i określenia, czy proponowana przez PC PRINT folia  odpowiada wymaganiom do których została zakupiona. Jeśli folia zostanie użyta niezgodnie z jej przeznaczeniem ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

9.7          Odpowiedzialność PC PRINT nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów takich jak koszty produkcji i koszty surowców, transport, wykonanie testów.  PC PRINT nie jest zobowiązane pokrywać straty wynikające z braku nadzoru nad procesem produkcji lub świadomym produkowaniu wyrobów z widocznymi wadami.

 

10.          Pozostałe wady

10.1        Postanowienia punktu 8. mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich wad prawnych.

10.2        Roszczenia Klienta wobec PC PRINT, w szczególności z tytułu szkód spowodowanych wadami prawnymi, które wykraczają poza zakres lub są odmienne od roszczeń określonych w punkcie 8 i 9. są wyłączone.  Do roszczeń odszkodowawczych ma zastosowanie punkt 13.

 

11.          Obowiązki Klienta

Klient ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie i przeniesienie własności projektu, logotypów, znaków handlowych, hologramów, narzędzi do tłoczenia i innych elementów uznawanych za twórcze przekazanych PC PRINT przez Klienta, bez względu na rodzaj nośnika danych. Klient  zobowiązuje się uwolnić  PC PRINT od wszelkich  związanych z tym  roszczeń osób trzecich.

 

12.          Inne roszczenia odszkodowawcze

12.1        Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta, z wyjątkiem określonych w niniejszych Warunkach oraz umowie, są wyłączone bez względu na to czy wynikają z odpowiedzialności  kontraktowej czy  z odpowiedzialności deliktowej.

12.2        PC PRINT w dobrej wierze oferuje wytyczne i porady dotyczące zastosowań,  bez jakiejkolwiek odpowiedzialność wobec Klienta. Klient nie jest zwolniony z obowiązku zbadania możliwości zastosowania folii do zamierzonego użytku i jest za to wyłącznie odpowiedzialny. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy PC PRINT jest świadomy sposobu wykorzystania towarów przez Klienta.

12.3        13.1 oraz 13.2 nie mają zastosowania w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności za produkt lub w przypadkach  działania umyślnego, rażącego zaniedbania,  uszkodzenia ciała, w których odpowiedzialność wynika z prawa.

124         Odpowiedzialność PC PRINT za szkody wynikające z niewykonania podstawowych obowiązków Umownych jest ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód zwyczajowo objętych Umową (normalne następstwa działania lub zaniechania), za wyjątkiem przypadków  działania  umyślnego, rażącego zaniedbania czy  uszkodzenia ciała. Odpowiedzialność PC PRINT nie obejmuje nieosiągniętych zysków oraz utraconych korzyści.

12.5        W zakresie, w jakim odpowiedzialność PC PRINT wynikająca z punktu 13. jest wyłączona lub ograniczona,  wyłączenie lub ograniczenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej pracowników, personelu, obsługi PC PRINT oraz innych agentów i przedstawicieli PC PRINT.

12.6        W przypadku, gdy Klient jest uprawniony do  żądania odszkodowania zgodnie z punktem 13., roszczenia odszkodowawcze wygasają wraz z upływem  okresu, gwarancji. W przypadku roszczeń z tytułu działania umyślnego i odszkodowania związanego z odpowiedzialnością za produkt, zastosowanie mają  terminy wynikające z przepisów prawa.

 

13.          Poufność

13.1        Strony Umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony, nie mają prawa przekazywać osobom trzecim dokumentów, wiedzy i informacji, narzędzi, matryc, próbek, modeli, profili, rysunków, standardowych arkuszy danych, rękopisów i innej dokumentacji technicznej ("Informacje"), bez względu na rodzaj nośnika danych,  lub wykorzystywać takich Informacji do celów innych niż te objęte Umową. Powyższe nie ma zastosowania do Informacji, które w momencie ich otrzymania są powszechnie znane lub były już znane stronie otrzymującej bez zobowiązania do zachowania poufności, lub gdy przekazane zostały przez osobę trzecią lub gdy zostały stworzone przez stronę otrzymującą.

13.2        Informacje należy zwrócić PC PRINT niezwłocznie, jeśli Umowa nie zostanie przyznana PC PRINT do realizacji. Prawo zatrzymania po stronie Klienta zostaje wyłączone.

 

14.          Jurysdykcja

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy PC PRINT a Klientem wynikających z Umowy/Zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby PC PRINT.

  

15.          Prawo właściwe

Wyłącznym prawem właściwym jest prawo polskie.

  

 

Zarząd PC Print